Related products
 • Baluch sofreh
 • Baluch soffreh
 • Baluch soffreh
 • Mokari runner
 • Hazara Dastekhan
 • War rug soumac kilim
 • Mokari kilim
 • Uzbek Gudjeri
 • Antique Konya kilim fragment
 • Mokari kilim runner
 • Afshar kilim
 • Antique Yomut Pallis kilim
 • Antique Uzbek Gudjeri
 • Baluch soffreh
 • Baluch soffreh
 • Baluch soffreh
 • Baluch soffreh
 • Baluch soffreh runner
 • Baluch soffreh runner
 • Embroidered kilim North West Frontier
 • Tartari Uzbek soffreh
 • Mushwani Baluch soumak kilim
 • Uzbek Gudjeri
 • Aimaq kilim in two halves
 • Vintage Kars Turkish kilim
 • Hazara kilim runner
 • Antique Yomund Turkmen kilim chuval
 • Uzbek Gudjeri
 • Quashgai kilim
 • Antique Qashgai kilim

Gazni kilim

FC372

Condition: New

SOLD

Veg dye Gazni kilim in pale greens, reds and yellows.

Details

Dimensions2.48 x 1.88m