Related products
 • Baluch sofreh
 • Baluch soffreh
 • Baluch soffreh
 • Mokari runner
 • Hazara Dastekhan
 • War rug soumac kilim
 • Mokari kilim
 • Uzbek Gudjeri
 • Antique Konya kilim fragment
 • Mokari kilim runner
 • Gazni kilim
 • Afshar kilim
 • Antique Yomut Pallis kilim
 • Antique Uzbek Gudjeri
 • Baluch soffreh
 • Baluch soffreh
 • Baluch soffreh
 • Baluch soffreh runner
 • Baluch soffreh runner
 • Embroidered kilim North West Frontier
 • Tartari Uzbek soffreh
 • Mushwani Baluch soumak kilim
 • Uzbek Gudjeri
 • Aimaq kilim in two halves
 • Vintage Kars Turkish kilim
 • Hazara kilim runner
 • Antique Yomund Turkmen kilim chuval
 • Uzbek Gudjeri
 • Quashgai kilim
 • Antique Qashgai kilim

Baluch soffreh

FC397

Condition: New

Baluch soffreh with goats

Details

Dimensions1.35 x 0.60m

£ 183.33